بی معرفت نیستم😊
امّا مزاحم🙎‍♂ ، کسی که
مشغول فراموش کردنمه 👈🙍‍♀
نمیشم😔😊💔🖤

برچسب ها:

نظر شما!!